Oferta

PRACUJBEZPIECZNIE

 

Obowiązujące przepisy narzucają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z BHP. Aby wypełnić te obowiązki konieczne jest posiadanie szerokiego zakresu szczegółowej wiedzy. Trzeba również dysponować sporą ilością czasu, co często utrudnia pracodawcom skupienie się na kluczowych aspektach ich działalności.

Pomoc w rozwiązywaniu tych problemów była podstawowym założeniem podczas tworzenia firmy pracujbezpiecznie – Sławomir Świderski, która od początku swej działalności kładzie szczególny nacisk na kompleksowe wsparcie Klientów w realizacji ich obowiązków dotyczących BHP.
Oferujemy Państwu stałą, długofalową współpracę, lub działamy na podstawie jednorazowego zlecenia. Wybór należy do Państwa.

Outsourcing BHP

W ramach umowy o stałej współpracy będziemy dla Państwa wykonywać wszystkie zadania służby BHP określone w obowiązujących przepisach. Są to między innymi:

 • Nielimitowana ilość wstępnych szkoleń BHP,
 • Ocena ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • Opracowanie instrukcji oraz innej wymaganej dokumentacji BHP,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych (wypadki przy pracy oraz w drodze do lub z pracy) oraz opracowanie stosownej dokumentacji,
 • Koordynacja pomiarów hałasu, pyłów, czynników chemicznych oraz innych pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy,
 • Reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli PIP i PIS.

Za wszystkie wyżej wymienione usługi będą Państwo co miesiąc płacić stałą, określoną w umowie kwotę, na podstawie wystawianej przez nas faktury VAT.

Szkolenia w zakresie BHP

Kodeks pracy narzuca na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy jak również prowadzenia szkoleń okresowych.
Zapraszamy na szkolenia zarówno pracodawców jak i pracowników. Mogą one się odbywać w naszym biurze, w Państwa zakładzie pracy lub w innym wskazanym przez Państwa miejscu. Większość szkoleń może się odbywać w dwóch formach:
• stacjonarnej – w postaci: instruktaży, kursów, wykładów, warsztatów czy konferencji.
• on-line – kształcenie na odległość za pomocą naszej platformy e-learningowej, która daje możliwość nauki w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.
Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce szkolenia.

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca jest obowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe a także informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Oceny ryzyka zawodowego dokonuje się:

 • Podczas tworzenia nowych stanowisk pracy.
 • Przy wprowadzaniu zmian na istniejących stanowiskach pracy.
 • Gdy nastąpiła zmiana wymagań dotyczących dopuszczalnych poziomów czynników w środowisku pracy.
 • Gdy zastosowano nowe środki ochrony (środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej).
 • Gdy na terenie przedsiębiorstwa różne zadania (prace) wykonują pracownicy innych przedsiębiorstw.
 • Wówczas, gdy występuje potrzeba okresowej aktualizacji oceny ryzyka.

Po przeprowadzeniu audytu w Państwa zakładzie pracy i przeanalizowaniu zagrożeń opracujemy ocenę ryzyka zawodowego i będziemy współuczestniczyć w realizacji wynikających z niej działań.

Instrukcje i dokumentacja BHP

Opracujemy dla Państwa instrukcje BHP oraz inną dokumentację wymaganą przepisami, m.in.

 • rejestry i wykazy,
 • regulaminy,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • instrukcje bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi,
 • instrukcje bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami,
 • Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
 • Pozostałą dokumentację związaną z BHP.
Wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do pracy i z pracy

Postępowanie powypadkowe obejmuje czynności, których celem jest:

 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia,
 • ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń,
 • określenie środków i wniosków prewencyjnych.

Dochodzenie przeprowadza pracodawca lub inny podmiot określony w przepisach prawnych.

Jeżeli Państwa pracownik uległ wypadkowi prosimy o jak najszybszy kontakt — pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności.

Szkolenia z pierwszej pomocy

Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi, którzy dysponują odpowiednim sprzętem, jesteśmy w stanie zzaproponować Państwu szkolenia z pierwszej pomocy na najwyższym poziomie.

Możemy je zorganizować w naszym biurze lub w innym wskazanym przez Państwa miejscu.

Placówkom oświatowym proponujemy również szkolenia dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Pomiary elektryczne

Oferujemy następujące usługi w zakresie pomiarów elektrycznych:

 • sprawdzanie kontrolne odbiorowe (instalacje nowe, po remoncie, po relokacji), okresowe instalacji elektrycznej do 1 kV, piorunochronnej w budynkach oraz pomieszczeniach przemysłowych,
 • sprawdzanie maszyn i instalacji maszynowych, zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego oraz norm przedmiotowych PN –HD60364-6 oraz PN-EN 60204-1,
 • sprawdzanie elektronarzędzi.

Dysponujemy w tym zakresie odpowiednim sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz wiedzą teoretyczną i praktyczną. Osoby przeprowadzające badania legitymują się wymaganymi uprawnieniami SEP w zakresie pomiarów elektrycznych typu E,D. Wyniki przeprowadzanych badań przedstawiane są w formie protokołów adekwatnych do rodzaju badań.

Rodzaje wykonywanych przez nas badań:

 • ciągłość przewodów,
 • rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,
 • samoczynne wyłączenie zasilania,
 • ochrona uzupełniająca,
 • sprawdzenie kolejności faz,
 • oględziny instalacji,
 • rezystancja uziemień.