Szkolenia

PRACUJBEZPIECZNIE

 

 

 

Nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00268/2014. Realizujemy wszystkie obligatoryjne szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych.

 

SZKOLENIE WSTĘPNE

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy i dzieli się ono na dwie części:
• szkolenie wstępne ogólne zwane „instruktażem ogólnym”
• szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane „instruktażem stanowiskowym”

Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż instruktaż ogólny powinni odbyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, ale także studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Drugą część szkolenia wstępnego, czyli instruktaż stanowiskowy, przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku, lub w przypadku wystąpienia na tym stanowisku istotnych zmian, w szczególności:
• procesu technologicznego,
• zmian organizacji stanowisk pracy,
• wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia,
• wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu niebezpiecznym oraz
• wprowadzenia nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

SZKOLENIA OKRESOWE POWINNI ODBYĆ:

• pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści),
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
• pracownicy inżynieryjno-techniczni,
• pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
• pracownicy administracyjno-biurowi,
• inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

E-LEARNING

E-learning jako jedna z form samokształcenia kierowanego         w mniejszym stopniu niż tradycyjne szkolenia dezorganizuje plan pracy w związku z nieobecnością pracownika, mimo że korzystanie z tej formy szkoleń również odbywa się w godzinach pracy.